Adatvédelem

 

Adatvédelmi nyilatkozat

A buborekosboritek.hu adatvédelmi és adatkezelési szabályzata

I. A Szabályzat célja

A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a buborekosboritek.hu által alkalmazott adatvédelmi és -kezelési elveket és a buborekosboritek.hu adatvédelmi és -kezelési politikáját, amelyet a buborekosboritek.hu magára nézve kötelező erővel ismer el.

Jelen szabályok kialakításakor a buborekosboritek.hu különös tekintettel vette figyelembe az 1992. évi LXIII.törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról, 1995. évi CXIX.törvény a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről, az 1998.évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban,1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről továbbá a 2008. évi XLVIII. törvény a gazdaságireklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól rendelkezéseit, illetőleg az "ONLINEPRIVACY ALLIANCE" ajánlásait.

A Magyar Köztársaság Gazdasági és Közlekedési Minisztériumának Engedélyezési és Közigazgatási Hivatala (Belkereskedelmi és Idegenforgalmi Főosztály) által kiadott jogszabályok szerint csomagküldő tevékenységet folytathat. A jelen Szabályzat célja, hogy a buborekosboritek.hu által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).


II. Fogalom meghatározások

Személyes adat: a meghatározott természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható;

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatok gyűjtése, felvétele és tárolása, feldolgozása, hasznosítása (ideértve a továbbítást és a nyilvánosságra hozatalt) és törlése. Adatkezelésnek számít az adatok megváltoztatása és további felhasználásuk megakadályozása is;

Adatkezelő: DomyPack&Press Kft.

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletek, technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;

Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik; Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi;

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges;

Copyright © 2012-2022 Fokozzuk az izgalmat! Légpárnás Boríték 16 Ft? A többi olcsóbb! - DomyPack&Press Kft. (+36) 1 262 99 35